DB DEKOR olarak siz değerli müşterilerimizin gerek internet sitemizi kullanırken gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

 

1.       TANIMLAR

 

1.1.    Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

 

1.2.    Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

1.3.    Veriyi İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

1.4.    Veri Kayıt Sistemi:  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

 

1.5.    Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

2.       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE RIZA METNİNİN AMACI İLE ŞİRKETİMİZİN VERİ SORUMLUSU KONUMU

 

Alışveriş sitemiz 6698 sayılı KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup internet sitemizi kullanırken ya da diğer yollarla tarafımıza ileteceğiniz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini amacı ile bu bilgilendirme yapılmaktadır.

 

3.       KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENME AMACI

 

Tarafımızdan yürütülmekte olan kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde başta KVKK olmak üzere

ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlülük ve ilkelere uyularak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli tüm yasal ve teknik güvenlik tedbirlerini almaktayız.

 

İnternet sitemizi ziyaretiniz ya da diğer kanallardan bize ulaşmanız nedeniyle elde ettiğimiz kişisel verileriniz şunlardır.

 

·       Kimlik Bilginiz

·        İletişim Bilgileriniz

·        Müşteri İşlem Bilgisi

·         İşlem Güvenliği Bilgileri

·         Pazarlama Bilgisi

·         İşitsel Veri

·         Ürün Kullanım Bilgisi

·         Talep/Şikayet Yönetim Bilgisi

Kişisel verilerinizi, internet sitemizi ziyaret etmeniz ile ve ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlemekteyiz.

 

Müşterilere ait kişisel veriler;

 

3.1-        Alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

3.2-        Alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

3.3-        Alışveriş sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

3.4-        Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

3.5-        İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi

3.6-        Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

3.7-        Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

3.8-        Mağazamız ve şubelerimiz, çağrı merkezimiz ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

3.9-        Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,

3.10-    Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi

Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,

Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Alışveriş Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Alışveriş Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.       İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz ürün ve hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

 

5.       KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz KVKK’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

6.       İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kişisel verilerinizin tarafımızdan işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

a)      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)       Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)       Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g)      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başka bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak tarafımıza “Piri Reis Mahallesi 249 Sokak No:71/C Konak/İZMİR” ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya ………………… kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

 

 

 

 

 

ÇEREZ (COOKİE’LER) POLİTİKASI

 

Şirketimizin internet sitesinden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için sitemizde Çerez (cookie) kullanılmaktadır.

 

Çerez kullanılmasını kabul etmek istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu şirketimiz internet sitesinde çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayılacaktır.

 

ÇEREZ (COOKİE) NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?

 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir dosya indirdiğinizde veya bir web sitesini ziyaret ettiğinizde sabit diskinize kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Bir başka ifade ile, web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileri gibi tarama bilgilerini saklayan daha önce ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalardır. Dolayısıyla çerezler, size daha iyi hizmet verebilmemiz amacı ile ilgilendiğiniz ürün gruplarına ilişkin kampanya bilgilerini aktarmak ve ürün tanıtımlarını yapmak amacı ile kullanılır.

 

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER VE TÜRLERİ

 

Sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır Oturum Çerezleri (Session Cookies), Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies), Teknik Çerezler (Technical Cookies), Otantikasyon Çerezleri (Authentication Cookies), Flash Çerezleri (Flash Cookies), Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies), Analitik Çerezler (Analytical Cookies)